Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIAL SHOP TE ROOSENDAAL

1. Definities

1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden is de Financial Shop, gevestigd te

Roosendaal aan de Krekelberg 48, hierna te noemen: FS.

1.2. De wederpartij van FS betreffen natuurlijke personen, rechtspersonen of

personenvennootschappen met wie FS een overeenkomst heeft gesloten ofwel aan wie een

offerte, berekeningen, (financieel) advies en / of aanbieding al dan niet in concept is gedaan.

Al hoewel het om meerdere wederpartijen kan gaan, wordt in het navolgende gesproken

over ‘De Opdrachtgever ’ , hierna te noemen DO.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk en/of iedere door het

FS aan DO uitgebrachte (concept) offerte, advies en/of aanbieding alsmede op iedere tussen

FS en DO gesloten overeenkomsten van welke aard ook.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van

(voormalige) bestuurders en werknemers van FS.

2.3 Afwijkende Algemene Voorwaarden waarnaar DO bij het afsluiten van

een overeenkomst of anderszins verwijst, worden hierbij door FS integraal verworpen en

uitdrukkelijk niet toepasselijk verklaard, behoudens het geval FS expliciet en

onvoorwaardelijk deze afwijkende voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

3. Inhoud en uitvoering van de werkzaamheden

3.1 Alle door FS – al dan niet als concept – uitgebrachte offertes,

adviezen en/of aanbiedingen, alsmede de daarin door FS vermelde termijnen en tarieven zijn

vrijblijvend, behoudens het geval dat FS met DO expliciet en schriftelijk afwijkende

condities heeft afgesproken.

3.2 FS zal zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden in

voorkomende gevallen inspannen om een specifiek resultaat ten behoeve DO te bereiken,

maar een garantie kan hiervoor niet worden afgegeven.

3.3 FS heeft de bevoegdheid om een opdracht van DO te weigeren zonder opgave van de

daaraan ten grondslag liggende redenen.

3.4 In geval van digitale of elektronische verzoeken en/of aanvragen van DO aan FS, is DO

gehouden te verifiëren dat de betreffende verzoeken en/of aanvragen FS

hebben bereikt, indien DO niet binnen 48 uur na verzending van dat bericht een

ontvangstbevestiging heeft ontvangen van FS.

3.5 Elektronische en/of digitale, zij het op internet of anderszins, verstrekte informatie

door het FS is vrijblijvend van aard en kan niet worden beschouwd als een verstrekt advies,

tenzij expliciet anders is bepaald.

4. Vergoedingen en betaling

4.1 FS is gehouden om bij het sluiten van de overeenkomst met DO af te spreken op welke

wijze zijn werkzaamheden zullen worden vergoed. Deze vergoeding kan op provisiebasis

worden berekend en op basis van een in rekening te brengen uurtarief. Daarnaast is er de

mogelijkheid om de kosten van een aantal diensten te verwerken in een vaste

maandbijdrage (abonnementensysteem, zie website), of vast honorarium aan DO, zij

het dat een combinatie van beide ook mogelijk is. Indien de vergoeding voor de

werkzaamheden van FS op provisiebasis wordt berekend, wordt het op basis daarvan

verschuldigde bedrag zo mogelijk verrekend met een van enige derde partij door DO te

ontvangen bedrag of wordt dit bedrag verdisconteerd in de aan enige derde partij door DO te

betalen premie. Wanneer de vergoeding op uurtarief in combinatie met een abonnement

wordt berekend, ontvangt DO de directe provisie retour voor zover van toepassing (dit geldt

alleen bij complexe producten).

4.3 De administratie van FS geldt als basis voor de berekening

van de door DO verschuldigde bedragen over de door FS verrichte werkzaamheden,

behoudens bewijs van onjuistheid van de administratie.

4.4 Wijzigingen in de vergoedingen als gevolg van door de overheid opgelegde

belastingen en/of heffingen worden aan DO doorberekend.

4.5 FS is bevoegd om de overeengekomen vergoedingen

tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen

voordoen in de kosten van materialen en / of diensten die voor de uitvoering van de

overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van de door het

FS te verrichten werkzaamheden beïnvloeden.

4.6 Betalingen door DO dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na

factuurdatum. DO is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig,

voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de

door hem, na bemiddeling van FS, afgesloten verzekeringen

en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.7 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het

factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling nodig

is.

4.8 Indien betaling na aanmaning uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten

verschuldigd van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 15,-.

5. Inschakeling derde partijen

5.1 FS kan bij de uitvoering van werkzaamheden derde partijen inschakelen indien en voor

zover FS dit gezien de aard van de verstrekte opdracht noodzakelijk acht. In beginsel zal

FS hieromtrent DO op voorhand informeren.

5.2 De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen door het

FS aan DO in rekening gebracht worden.

6. Informatieverstrekking door DO

6.1. DO is gehouden om al dan niet op verzoek alle relevante informatie te

verstrekken aan FS die FS nodig heeft voor een zorgvuldige uitvoering van de in opdracht

van DO uit te voeren werkzaamheden.

6.2. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door DO aan FS

verschafte informatie rust bij DO.

6.3. Indien benodigde informatie, ook na een herhaald verzoek daartoe, niet door DO is

verstrekt, is FS bevoegd om over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de

contractueel te verrichten werkzaamheden.

7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van FS, haar bestuurders en haar

werknemers bij het uitbrengen van offertes, adviezen en / of aanbiedingen al dan niet

in concept alsmede bij de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag

dat in het voorkomende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van

het FS wordt uitgekeerd.

7.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de

beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaats vinden is iedere

aansprakelijkheid beperkt tot € 10.000,- of indien het door FS in rekening gebrachte

factuurbedrag hoger is, tot een bedrag gelijk aan het

factuurbedrag, zulks met een maximum van € 25.000,-.

7.3 De uitvoering door FS van de overeengekomen werkzaamheden vindt louter plaats ten

behoeve van DO. Aan de verrichte werkzaamheden kunnen door derden geen rechten

worden ontleend.

7.4 De navolgende schade wordt door FS hierbij uitgesloten, behoudens indien en voor

zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens het FS:

– schade welke door DO en / of derden wordt geleden als gevolg van

onjuiste, onvolledige of niet tijdig door DO verstrekte informatie, dan

wel als gevolg van elektronische en / of digitale berichten die FS niet hebben bereikt;

– schade die het gevolg is van fouten in door FS gebruikte

computer software en / of andere computerprogrammatuur welke niet kan worden

verhaald op de desbetreffende leverancier;

– schade die het gevolg is van door DO, ondanks herhaalde aanmaning, onbetaald laten van

door FS in rekening

gebrachte premies voor door haar, na bemiddeling van FS afgesloten verzekeringen en / of

andere overeenkomsten;

– schade die een gevolg is van door FS op de voet van artikel 5 ingeschakelde derde

partijen.

8. Overmacht

8.1. In gevallen van overmacht is FS niet gehouden tot nakoming van contractuele

verplichtingen.

8.2. Onder overmacht worden die situaties begrepen waarin sprake is van buiten toedoen

van FS ontstane essentiële veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen

bestaande omstandigheden. Overmacht doet zich onder meer maar niet uitsluitend voor in

geval van brand, werkstaking, oproer en oorlog, alsmede in geval van een toerekenbare

tekortkoming door of bij ingeschakelde derde partijen.

9. Beëindiging en ontbinding overeenkomst

9.1 DO en FS zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de andere

partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van

zijn / haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

9.2 DO is gehouden om betalingsverplichtingen na te komen die ontstaan zijn voor het

tijdstip van ontbinding en/of die betrekking hebben op reeds verrichte

werkzaamheden.

9.3 DO en FS zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien

de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of in surséance van betaling

verkeert of – voor zover sprake is van een rechtspersoon – deze wordt geliquideerd of

ontbonden.

9.4 Na het einde van de overeenkomst blijven deze Algemene Voorwaarden, voor zover

mogelijk, van kracht.

10. Geheimhouding en privacy

10.1 FS en DO verplichten zich jegens elkaar om alle informatie geheim te houden, welke

hen uit hoofde van de met elkaar gesloten overeenkomst bekend is of zal worden en

waarvan bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn, dat deze informatie vertrouwelijk is.

10.2 Alle persoonsgegevens die door DO aan FS worden verstrekt, zullen door FS niet

worden gebruikt voor of worden verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten

behoeve van de uitvoering van de te verrichten contractuele werkzaamheden of door haar

aan DO te verzenden informatieve brieven e.d. Indien DO bezwaar heeft tegen opname van

diens persoonsgegevens in enige verzendlijst e.d. van FS, zal FS de betreffende

gegevens op eerste schriftelijk verzoek van DO uit het betreffende bestand verwijderen.

10.3 De verplichtingen zoals vermeld onder 10.1 en 10.2 lijden uitzondering in het geval

dat op grond van de wet en / of openbare orde de betreffende gegevens aan een

daartoe aangewezen instantie (zoals De Nederlandsche Bank of de Autoriteit

Financiële Markten) dienen te worden verstrekt.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op ieder door FS aan DO uitgebracht voorstel, offerte en/of aanbieding alsmede op

iedere tussen het FS en DO gesloten overeenkomst is Nederlandse recht van

toepassing. Dit geldt dientengevolge ook voor de uitleg en uitvoering van deze

Algemene Voorwaarden.

11.2 FS is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële

Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.005495. Alle geschillen tussen het

FS en DO welke voortvloeien uit door deze verstrekte voorstellen, offertes en / of

aanbiedingen evenals tussen FS en DO gesloten overeenkomsten waarop deze algemene

voorwaarden van toepassing zijn verklaard, kan op verzoek van DO ofwel voor bindend

advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van

KiFiD ofwel worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse civiele rechter van de

Rechtbank te Breda.

11.3 FS conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële

Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil

een bedrag van € 25.000,– (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat.

11.4 Wanneer het betreffende geschil een financieel geschil betreft dat het bedrag ad €

25.000,- (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) te boven gaat, is FS bevoegd om af

te zien van een procedure bij KiFiD.

12. Verval van recht

12.1 Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies

vervalt ieder recht van DO jegens FS terzake schade ontstaan door eventuele

tekortkomingen en/of fouten van FS bij de uitvoering van de overeenkomst

13. Slotbepalingen

13.1 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts

rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen FS en DO zijn overeengekomen.

13.2 Indien enige clausule van deze Algemene Voorwaarden nietig zou blijken, blijft

alleen de betreffende clausule buiten toepassing en behouden alle overige clausules

onverkort gelding. Deze voorwaarden worden op aanvraag kosteloos

toegezonden en zijn tevens gepubliceerd op de website www.financialshop.nl.